Historisch Tamboerkorps der Koninklijke Marechaussee

Welkom!

Het huidige Historisch Tamboerkorps der Koninklijke Marechaussee bestaat geheel uit vrijwilligers, waaronder voormalige marechaussee-muzikanten en andere getalenteerden. Het Historisch Tamboerkorps is een van de 2 muziekkorpsen die de Koninklijke Marechaussee voor representatieve en ceremoniële taken kan inzetten. De Koninklijke Marechaussee is een landelijke politieorganisatie met een militaire status. De taken zijn o.a. beveiliging Koninklijk Huis, politiedienst voor de Krijgsmacht, grensbewaking, mobiel toezicht veiligheid, bijstand aan de politie en beveiliging van de waardetransporten van de Nederlandse Bank.

Het historisch Tamboerkorps is een replica van de toenmalige drumband van de Marechaussee die op 12 april 1950 werd opgericht. Deze drumband is in de loop der tijden omgevormd naar een beroeps-fanfareorkest, waardoor de oude drumbandvorm verdween. Het korps is een graag geziene gast bij militaire en civiele gebeurtenissen en treedt op in binnen- en buitenland. In november 2012 was men aanwezig bij een militaire taptoe in Kaapstad. Verder diverse optredens in België, Frankrijk, Malta en in juni j.l. bij de nationale Benefiet taptoe in Almelo. Afgelopen september is het korps naar Polen geweest waar het heeft deelgenomen aan een internationaal muziekfestival in de stad Kedzierzyn-Kozle. 

De slagwerk-sectie krijgt haar instructie van de adjudant b.d. Jan van Lienden, die tevens tamboer-maître is. De trompet-sectie krijgt haar instructie van dhr. Leo Schonk. Het geheel staat onder leiding van voorzitter de kapitein b.d. Coos Peters.

Een stukje geschiedenis: op 12 april 1950 werd het korps als militaire drumband opgericht. De instrumenten, bestaande uit trommen en signaaltrompetten, werden door de burgerij van Apeldoorn geschonken, terwijl de leiding in handen was van de wachtmeester A. Boer. In 1954 werd de naam omgedoopt in “tamboerkorps”. De personele bezetting bestond destijds uit een kleine kern van beroepspersoneel en in opleiding zijnde marechaussees van het Opleidingscentrum te Apeldoorn. In 1974 ging de leiding over in handen van korporaal-trompetter C. Braafhart, die op zijn beurt in 1977 werd opgevolgd door  opperwachtmeester A.J. Mikuska. Onder zijn leiding werd in 1982 omgeschakeld naar een drumfanfare-bezetting en de benaming werd om historische redenen ivm bereden karakter  gewijzigd in “Trompetterkorps”. Vanaf 1982 werd de mogelijkheid geboden aan muzikanten uit de gehele KMar organisatie om lid te worden van het Trompetterkorps. Doordat in 1991  adjudant Mikuska met leeftijdsontslag ging, werd de muzikale leiding overgenomen door opperwachtmeester J. Pesch, terwijl de zakelijke leiding werd waargenomen door opperwachtmeester C. Peters. In 1992 werd de bezetting gewijzigd, en wel naar brassband. In datzelfde jaar vond er bij de leiding een wissel plaats, want vanaf die tijd stond het korps onder leiding van adjudant  S. Kleinjan. Op 1 januari 2001 is de bezetting uit praktische overwegingen gewijzigd naar een Drumfanfare. De muzikale leiding is in handen van adjudant S. Kleinjan en de zakelijke leiding van  adjudant C. Peters. Het TKKMAR bestaat op dat moment uit 48 leden. In 2005 werd een voltallige saxofoonsectie toegevoegd.

De bakermat van het TKKMar is het Opleidings en Trainings Centrum Koninklijke Marechaussee, gevestigd in de Koning Willem III kazerne te Apeldoorn.  Het orkest heeft op dit moment achtenvijftig leden,  de zakelijke leiding berustte tot 1 juli 2010 bij  kapitein Coos Peters,  vanaf 1 juli 2010 bij  kapitein Anne Roel de Boer  vanaf 15 maart 2017 bij de kapitein Hans Kleemans en vanaf 1 augustus 2018 bij de kapitein Eric Hendrikse. De muzikale leiding was tot 1 oktober 2006 in handen van kapitein Simon Kleinjan op welke datum de muzikale leiding werd overgedragen aan kapitein Erik Janssen.  Op 1 mei 2017 heeft de kapitein Peter Kleine Schaars de muzikale leiding overgenomen. Op 8 januari 2019  is de naam Trompetterkorps KMar gewijzigd in Orkest Koninklijke Marechaussee (OKMar). Roadmanager / beleidsmedewerker is  opperwachtmeester Richard Tooi. Tambour-maître is  adjudant Marc Gouswaart.   Het korps treedt ongeveer veertig keer per jaar op in zowel binnen-  als buitenland. De optredens bestaan uit: beëdigingen, commando-overdrachten, concerten, mars-optredens, taptoes in binnen- en buitenland en het muzikaal omlijsten van herdenkingsdiensten. Op 12 april a.s. bestaat de muziek bij de Koninklijke Marechaussee 70 jaar. Dit wordt gevierd met een concert op 1 april. Vervolgens is er op 9 mei a.s. een reünie met aansluitend een taptoe. Het Historisch Tamboerkorps zal voorafgaand aan het concert van 1 april optreden. Ook zal het Historisch Tamboerkops medewerking verlenen aan de taptoe op 9 mei in samenwerking met het Orkest Koninklijke Marechaussee.

Aanmelden voor degene die ooit lid is geweest van een van de orkesten Kmar kan middels de volgende link : orkestkmar@mindef.nl

 

 eed9