Historisch Tamboerkorps der Koninklijke Marechaussee

ANBI

Een ANBI is een Algemeen Nut Beogende Instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Sportverenigingen, personeelsverenigingen en hobbyclubs zijn meestal geen ANBI. Mogelijk kunnen deze instellingen wel als sociaal belang behartigende instellingen (SBBI) worden beschouwd.

Ons RSIN / fiscaalnummer is : 8500.54.199

Om aangewezen te worden als ANBI moet een instelling voldoen aan alle volgende voorwaarden:

 • De instelling zet zich voor minstens 90% in voor het algemeen belang. Dit is de 90%-eis.
 • De instelling heeft met het geheel van haar algemeen nuttige activiteiten geen winstoogmerk.
 • De instelling en de mensen die rechtstreeks bij uw instelling betrokken zijn, voldoen aan de integriteitseisen.
 • De bestuurders of beleidsbepalers van uw instelling mogen niet over het vermogen van de instelling beschikken, alsof het hun eigen vermogen is. Er moet sprake zijn van gescheiden vermogen.
 • De instelling mag niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor het werk van de instelling. Daarom moet het eigen vermogen beperkt blijven.
 • De beloning voor bestuurders is beperkt tot een onkostenvergoeding of minimale vacatiegelden.
 • De instelling heeft een actueel beleidsplan.
 • De instelling heeft een redelijke verhouding tussen kosten en bestedingen.
 • Geld dat overblijft na opheffing van uw instelling, wordt besteed aan een ANBI met een soortgelijk doel.
 • De instelling voldoet aan de door de belastingdienst gestelde administratieve verplichtingen.

Beleidsplan

Vrijwel elke vereniging heeft statuten en reglementen waaraan het bestuur en leden van de stichting moeten voldoen.

Het Historisch Tamboerkorps was tot 1 juli 2010 ondergebracht bij de Stichting Vrienden van het Trompetterkorps der Koninklijke Marechaussee.

Met ingang van 17 december 2010 is het Historisch Tamboerkorps ondergebracht in een eigen stichting ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel Oost Nederland ,onder nummer 51497530;

Het Historisch Tamboerkorps maakt geen deel uit van de Koninklijke Marechaussee organisatie maar blijft wel verbonden aan het Orkest Koninklijke Marechaussee middels een convenant.

Naam, Zetel en Duur

De Stichting draagt de naam: Stichting Historisch Tamboerkorps der Koninklijke Marechaussee”.

Zij heeft haar zetel in de gemeente Apeldoorn

De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd.

Doel

De stichting heeft ten doel de traditie voort te zetten van het voormalig Drumband / Tamboerkorps der Koninklijke Marechaussee zoals deze functioneerde gedurende de periode 1950 – 1981 en dit met het instrumentarium en uniformen uit genoemde periode, tevens het meer bekendheid geven aan dit korps en voorts al wat dat met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Naast het Orkest Koninklijke Marechaussee representatief te zijn voor de Koninklijke Marechaussee;

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

 • aanschaf van muziekinstrumenten voor zover hierin niet door of namens de Koninklijke Marechaussee kan worden voorzien.
 • aanschaf van uitrustingsstukken voor zover hierin niet door of namens de Koninklijke Marechaussee kan worden voorzien.
 • overige aanschaffingen ten behoeve van het goed functioneren van het Historisch Tamboerkorps der Koninklijke Marechaussee.
 • het bijeenbrengen van gelden (ondermeer door optredens), nodig ter bereiking van het doel.
 • bemoeiingen bij overheid, rechtspersonen en particulieren ter bereiking van het doel.
 • alle andere wettige middelen, die voor het doel van de stichting bevorderlijk kunnen zijn.

Oprichting Historisch Tamboerkorps der KMar

Tijdens een reünie in 2005 van het Trompetterkorps der KMar zijn enkele oud-slagwerkers met het idee gekomen om een reünieorkest KMar op te richten.

Dit idee hebben ze destijds besproken met de toenmalige leiding van het TKKMar de kapiteins Simon Kleinjan en Coos Peters die daar erg positief tegenover stonden. In een daarop volgende brainsessie is besloten dat het op te richten korps het tenue van voor 1975 zou dragen (blauwe uniform met hoge kraag) en dat het de naam “ Historisch Tamboerkorps Koninklijke Marechaussee” zou dragen.

De samenstelling zou dezelfde zijn als van het vroegere Tamboerkorps en evenals voor 1975 uitsluitend bestaan uit mannen.

De samenstelling zou bestaan uit:

 • 1 x Tambour-maître
 • 8x Paradetrommen
 • 2x Tenortrommen
 • 1x Grote Trom
 • 1x Bekkenist
 • 1x Lyra
 • 14x Es trompetten
 • 6x Bas trompetten

Op donderdag 14 september 2006 zijn de heren Toon Mikuska, Hans Matla, Jan van Lienden, Simon Kleinjan, Jan Buis en Coos Peters in Ede bij elkaar gekomen voor een oprichtingsvergadering “Historisch Tamboerkorps der Koninklijke Marechaussee”.

Het doel van het Historisch Tamboerkorps is zich te presenteren bij bijzondere gelegenheden, zelfstandig of samen met het huidige Orkest Koninklijke Marechaussee bij bv reünies, veteranendagen, historische gebeurtenissen en eventueel taptoes.

Op zaterdag 16 december 2006 werd een voorlichtingsbijeenkomst gehouden waarbij de doelstelling van het Historisch Tamboerkorps werd uiteen gezet. Tevens werd ook een auditie voor slagwerkers en blazers gehouden.

Omdat er genoeg leden waren om een Historisch Tamboerkorps vorm te geven, was het ontstaan van het Korps een feit. De eerste repetitie was op zaterdag 13 januari 2007 in de Mauritskazerne te Ede.

Thans bestaat het Historisch Tamboerkorps uit 39 leden.

Organisatie

Het Historisch Tamboerkorps der Koninklijke Marechaussee (HTKMar) is opgericht op 14 september 2006. Het Historisch Tamboerkorps treedt ongeveer vijf a tien keer per jaar op in zowel binnen- als buitenland. De optredens bestaan uit het opluisteren van militaire plechtigheden zoals beëdigingen en commando-overdrachten.

Naast deze optredens verzorgt het korps taptoes, marsoptredens en muzikale omlijstingen bij herdenkingsdiensten.

Middels deze optredens treedt het HTKMar op als vertegenwoordiger van de Koninklijke Marechaussee en bevestigt zij de goede band die de Koninklijke Marechaussee met de Nederlandse bevolking onderhoudt.

Samenstelling en taken bestuur:

Het bestuur van het Historisch Tamboerkorps bestaat uit vijf personen:

 • Voorzitter
 • Secretaris
 • Penningmeester
 • Lid
 • Lid

De taken van het bestuursleden:

 • Voorzitter
  • Leiden van diverse vergaderingen;
  • Contactpersoon tussen het Orkest Koninklijke Marechaussee en het Tamboerkorps;
  • Public relations;
  • Is met de secretaris belast met planning, organisatie en uitvoering van opdrachten ten behoeve van optredens in binnen- en buitenland;
  • Uitschrijven en agendering bestuur en ledenvergaderingen;
  • Maakt deel uit van het dagelijks bestuur.

 • Secretaris
  • Is belast met de voorbereiding en uitvoering van alle optredens;
  • Is met de voorzitter belast met planning, organisatie en uitvoering van opdrachten ten behoeve van optredens in binnen- en buitenland;
  • Verzorging secretariaat;
  • Verslaglegging vergaderingen;
  • Maakt deel uit van het dagelijks bestuur.

 • Penningmeester
  • Financieel beheer van het Tamboerkorps;
  • Regeling spaarplannen en verzekeringen;
  • Maakt deel uit van het dagelijks bestuur;
  • Hij laat de boeken controleren door een jaarlijks vastgestelde kascommissie.

 • Algemeen Bestuurslid
  • Voert ondersteunende werkzaamheden uit;
  • Bewaakt ceremoniële procedures en adviseert hierover aan de artistiek-leider;
  • Leden administratie;
  • Belast met het verstrekken en inname goederen HTKMar;
  • Verantwoordelijk voor het instrumentarium, kleding, bruikleen en bibliotheek.

 • Kascommissie
  • Bestaat uit 2 leden die jaarlijks worden aangewezen;
  • Elk jaar wordt er een nieuw lid aangewezen,zodat men 2 jaar in de kascommissie zit;
  • De kascommissie controleert de boeken van de penningmeester en doet verslag.

Bestuurssamenstelling

Het bestuur bestaat uit 5 personen te weten:

 • Voorzitter; Coos Peters
 • Secretaris; Jurjen Koetze
 • Penningmeester; Jasper de Jong
 • Lid; Jantine Kronenman
 • Lid; Hans Matla

Extra taken bestuursleden

 • Logistiek beheer: Coos Peters.

 • Ledenadministratie; Jurjen Koetze
  • Opstellen en bijhouden presentielijsten bij repetitie en optreden;
  • Belast met het verstrekken en inname goederen HTKMar;
  • Verantwoordelijk voor het instrumentarium, kleding, bruiklenen, bibliotheek.

 • Choreograaf en Show instructie: Coos Peters
  • Het ontwerpen van de show;
  • het instuderen van de show;
  • 2e Tambour-maître.
 • Tevens ziet het bestuur toe op het functioneren van de Artistiek leider en de instructeur:

 

 • Artistiek leider: Simon Kleinjan
  • Als zodanig verantwoordelijk voor het muzikale eindproduct;
  • Geeft muzikale leiding aan de trompet sectie; 
  • Geeft muzikale leiding aan het gehele korps;

 • Instructeur: Jan van Putten
  • Geeft muzikale leiding aan de slagwerkgroep
  • Tambour-maître

 

Verplichting bestuur

Zoals omschreven in de akte van Oprichting van ”Stichting Historisch Tamboerkorps der Koninklijke Marechaussee “(2010.501842.1AKA/rs 4: zal gevolg worden gegeven aan;

Artikel 4:

 • Het bestuur van de stichting bestaat uit ten minste vijf leden;
 • Het dagelijks bestuur wordt gevormd door de voorzitter, de secretaris en de penningmeester;
 • De leden van het bestuur ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Dit geldt ook voor de dirigent, de slagwerkinstructeur en de choreograaf.

Artikel 5:

 • Er zullen minimaal 4 bestuursvergaderingen per jaar worden gehouden;
 • Er zal minimaal 2x per jaar overleg worden gehouden met het volledige korps.

Taakstelling Militaire Muziek

De functie van de Militaire Muziek omvat de volgende deelaspecten:

Erewachten t.b.v.:

 • Staatsbezoeken.
 • Aanbieding Geloofsbrieven.
 • Overige officiële ontvangsten;
 • Beëdigingen, commando-overdrachten, medaille-uitreikingen;
 • Opluisteren van militaire festiviteiten/gelegenheden (Music for the Soldiers);
 • Overige optredens (Taptoe, concert e.d.) als orkest en/of ensemble.

Het hiervoor benodigde personeel en materieel is ondergebracht in vier kapellen/muziekkorpsen, en wordt aangestuurd door de Commandant Militaire Muziek te Den Haag. Alle kapellen/muziekkorpsen zijn zelfstandig optredende eenheden en ressorteren administratief onder een Regionaal Militair Commando.

Documenten

hieronder staat een link naar de publicatiebalans 2023

http://www.historischtamboerkorpskmar.nl/bestanden/publicatiebalans 2023.pdf

Hieronder staat een link naar de staat van baten en lasten 2023

http://www.historischtamboerkorpskmar.nl/bestanden/baten en lasten 2023.pdf

 

Optredens 2023

 

Zaterdag 23 maart 2023                Schouw militaire muziek

zaterdag 7 september 2023            Airborn wandelmars Oosterbeek

zaterdag 23 september                  mars opteden De Kog en Den Burg op Texel 

 

Website

De website www.historischtamboerkorpskmar.nl wordt regelmatig van nieuws voorzien. Het streven is minimaal eenmaal per zes weken actuele informatie te plaatsen.

Het onderhouden van de website is toebedeeld aan een vrijwilliger van de Stichting, Opperwachtmeester Edwin Veenhuizen. Tevens is Edwin de beheerder van de Facebook pagina.